PRIVATUMO POLITIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši UAB "Autobanga", juridinio asmens kodas 126230739, adresas Arklių g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė) privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo, naudojantis internetine svetaine www.autobanga.lt (toliau – Svetainė), principus ir taisykles, taip pat reglamentuoja principus ir taisykles, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant Bendrovės darbuotojų duomenis; tvarkant asmens duomenis kliento ar darbuotojo sutikimu; teikiant automobilių nuomos paslaugas bei vykdant automobilių rezervaciją, siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis; administruojant klientų ir įmonės darbuotojų duomenų bazes; reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, siekiant užtikrinti Bendrovės teisėtus interesus, kai kliento ar darbuotojo privatūs interesai nėra svarbesni, principus ir taisykles nagrinėjant skundus/prašymus, tvarkant asmens duomenis, surinktus vaizdo stebėjimo kameromis bei asmens duomenų tvarkymas, siekiant gerinti paslaugų kokybę.

1.2. Ši Politika:

1.2.1. taikoma tais atvejais, kai Jūs naudojatės (internetu, telefonu ar atvykus į biurą) galimybe išsinuomoti siūlomą automobilį;

1.2.2. skirta apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo;

1.2.3. apibrėžia Jūsų asmens duomenų valdytojo įsipareigojimus;

1.2.4. paaiškina, kaip ir kokiais tikslais Svetainėje renkami, naudojami ir saugomi (tvarkomi) Jūsų asmens duomenys;

1.2.5. informuoja apie Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimo būdus;

1.2.6. informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą žalos, avarijos ar administracinių nusižengimų atvejais;

1.2.7. taikoma Jūsų ir Bendrovės turto saugumo užtikrinimui (vaizdo stebėjimas). Vaizdo duomenys gali būti užfiksuoti Bendrovės įrengta vaizdo stebėjimo įranga, kai Jūs ar kitas duomenų subjektas lankosi Bendrovėje ir patenkate į vaizdo stebėjimo lauką.

1.3. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos:

1.3.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta (yra žinoma) arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti (duomenų subjektas), pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip antai vardu ir pavarde, elektroninio pašto adresu bei kitais duomenimis ar požymiais.

1.3.2. Duomenų subjektas (Jūs) – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje Politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais.

1.3.3. Duomenų valdytojas/Bendrovė – UAB "Autobanga", juridinio asmens kodas 126230739, adresas Arklių g. 24, Vilnius, kuri Jūsų asmens duomenis tvarko bendrai nustatytų tikslų ir priemonių pagrindu.

1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

 

II. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

2.1. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo to, kokią informaciją apie save Jūs pateikiate mums, kai prisijungiate/registruojatės Svetainėje siūlomų automobilių nuomos paslaugų įsigijimui, sutinkate su slapukų naudojimu ar pateikiate sudarydami sutartį dėl automobilio nuomos paslaugų.

2.2. Naudodamiesi Svetaine ar sudarydami sutartį, Jūs neprivalote teikti mums jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju mes negalėsime Jums suteikti galimybės įsigyti Svetainėje siūlomų paslaugų.

2.3. Mes renkame Asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs, kai naudojatės Svetaine ir registruojatės, siekdami įsigyti mūsų siūlomas paslaugas, ar sudarydami sutartį, t. y.:

2.3.1. Pagrindinė informacija – vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, vairuotojo pažymėjimo numeris ir jo išdavimo vieta, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris ir jo išdavimo vieta, banko kortelės numeris ir jos galiojimo terminas;

2.3.2. Duomenys, kurie susiję su registracija Svetainėje siūlomų paslaugų įsigijimu ar sutarties sudarymo metu – užsakoma paslauga (nuomos terminas, automobilio modelis ir kt.), atvykimo vieta ir laikas, automobilio naudojimo teritorija (Lietuvoje ar užsienyje), bei susiję įrašai (pvz. ankstesnių paslaugų sąrašas ar kt.);

2.3.3. Specialių kategorijų asmens duomenys – nelaimingo atsitikimo ar žalos automobiliui atveju arba įvykus panašiems incidentams, tvarkome duomenis, susijusius su atitinkamų įvykių eiga ir padaryta žala. Tokius duomenis galite pateikti Jūs, keleiviai arba nukentėjusioji šalis. Tokiomis aplinkybėmis tvarkomi duomenys gali apimti su sveikatos būkle susijusius duomenis, tokius kaip informacija apie sužalojimus, alkoholio kiekį kraujyje, vairavimą apsvaigus nuo narkotinių medžiagų ir panašius duomenis;

2.3.4. Kiti duomenys apie naudojimąsi Svetaine – duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ar pan.

2.4. Mes renkame bei toliau tvarkome Asmens duomenis tik šios Politikos 1.4. punkte nurodytuose teisėse aktuose apibrėžtais pagrindais ir atitinkamais tikslais, taip kaip nurodyta žemiau:

2.4.1. Jūsų registracijos Svetainėje ar sutarties sudarymo metu siūlomų paslaugų įsigijimui (užsakymui);

2.5. Visais aukščiau paminėtais atvejais mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Duomenų subjekto privatumo apsaugą.

2.6. Mes užtikriname, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

2.7. Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose, Bendrovės informacinėse sistemose el. formatu ir Bendrovės programinėje įrangoje "Autobanga CRM".

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalaujate Jūs ir (ar) numato teisės aktai. Nors Jūs galite būti nutraukęs sutartinius santykius su Bendrove, tačiau Bendrovė ir toliau privalo saugoti Jūsų duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai (pvz., privalomi buhalterinių ar kitų dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).

2.8. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Bendrovė, tiek nustatydama Asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl Asmens duomenų tvarkymo.

 

III. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

3.1. Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

3.2. Bendrovė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei paslaugas ir tvarko asmens duomenis (pvz. ryšio operatoriai, kurjeriai, kompiuterinių sistemų administratoriai ar kt.). Bendrovės duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

3.3. Duomenų tvarkytojai, kuriems Bendrovė perduoda asmens duomenis ar sudaro prieigą prie asmens duomenų, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių dėl asmens duomenų privatumo apsaugos užtikrinimo.

3.4. Bendrovė taip pat gali teikti Jūsų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

 

IV. SLAPUKAI

4. Siekiant pagerinti Jūsų patirtį lankantis Bendrovės Svetainėje www.autobanga.lt, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų Svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Bendrovės interneto Svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę lankytojams. Apsilankę Bendrovės interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Daugiau informacijos pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

 

V. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

5.1. Kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovėje, ir jeigu taip, turite teisę susipažinti su Bendrovėje tvarkomais asmens duomenimis (teisė susipažinti su asmens duomenimis);

5.2. Kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis);

5.3. Kreiptis į Bendrovę su prašymu ištrinti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik Jūsų sutikimu, jei Jūs atšaukiate atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, t. y. pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas (teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis);

5.4. Kreiptis į Bendrovę su prašymu apriboti (sustabdyti) asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz. yra prašoma ištaisyti asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, pareikštas nesutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar Bendrovės teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);

5.5. Kreiptis į Bendrovę su prašymu perkelti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Jūsų sutikimo ar sutarties/įstatymo vykdymo pagrindu – turite teisę prašyti Bendrovei pateiktus asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė reikalauti perkelti asmens duomenis);

5.6. Kreiptis į Bendrovę ir pareikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu (teisė pareikšti nesutikimą);

5.7. Bet kada atšaukti Bendrovei duotus sutikimus.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Tam tikrais laiko intervalais Bendrovė peržiūri Privatumo politiką. Jei Bendrovė atliks esminius šios politikos pakeitimus, apie tai informuos Jus el. paštu, pasirašytinai arba viešai paskelbdama savo Svetainėje.

6.2. Turėdami klausimų ar nusiskundimų dėl Asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Duomenų valdytoją, el. pašto adresu info@autobanga.lt. Taip pat, turėdami nusiskundimų, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nors visų pirma, stengsimės išspręsti visas situacijas kartu su Jumis.

6.3. Duomenų valdytojai turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Apie pakeitimus informuosime Jus, Svetainėje paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Politikos versiją.